Sprawdzian klas szóstych.

W środę, 1 kwietnia uczniowie klas szóstych pisali pierwszy w swoim życiu sprawdzian oceniający ich wiedzę i umiejętności. Obejmował on wiadomości i umiejętności  określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie pisali część pierwszą obejmująca zadania z j. polskiego i matematyki oraz drugą z j. obcego nowożytnego. Część pierwszą pisali 80 minut, część drugą 45 minut, obie oddzielone były przerwą. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przystąpili do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.