Lodowisko

OD DNIA 01.03.2017 OBIEKT MOBILNEGO LODOWISKA NIECZYNNY

lodowisko-baner
Kalendarz rezerwacjiGODZINY OTWARCIA od 1 grudnia 2016 – CODZIENNIE OD 10:00 DO 20:00

Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 zajęcia uczniów Zespołu Szkól w Łebie oraz grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przerwa techniczna od 14:00 do 15:30.

Od poniedziałku do piątku w godz. 19:00-20:00 grupy zorganizowane hokej po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

CENY USŁUG:

 • WSTĘP NA LODOWISKO OSOBY DOROSŁE 5,00 ZŁOTYCH ZA GODZINĘ
 • WSTĘP NA LODOWISKO UCZNIOWIE PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ 3,00 ZŁOTE ZA GODZINĘ
 • DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŁEBIE, W DNIACH PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZ. 15.30 – 17.00 WSTĘP NIEODPŁATNY
 • WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU – ŁYŻEW 5,00 ZŁOTYCH ZA GODZINĘ
 • WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU – KASK 5,00 ZŁOTYCH ZA GODZINĘ
 • WYPOŻYCZENIE POMOCY ŁYŻWIARSKIEJ – PINGWIN 10,00 ZŁOTYCH ZA GODZINĘ
 • OSTRZENIE ŁYŻEW 7,00 ZŁOTYCH ZA PARĘ
 • GRUPY ZORGANIZOWANE DZIECI I MŁODZIEŻY (MIN. 15 OSÓB) OPIEKUN ZWOLNIONY Z OPŁATY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. REZERWACJE NALEŻY DOKONAĆ MINIMUM Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.
 • DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŁEBA DO LAT 7 UPRAWNIONE SĄ DO WSTĘPU BEZPŁATNEGO.

Rezerwacje grupowe od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,

tel. 598661472 lub sekretariat.szkola@leba.edu.pl

 _

TELEFON NA LODOWISKO: 59 7273205

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu. W przypadku dni świątecznych, zostanie ustalony osobny harmonogram korzystania z lodowiska, dostępny na terenie obiektu.

LODOWISKO CZYNNE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

 • 24 – 25 grudnia 2016 NIECZYNNE

 • 26 grudnia 2016 w godz. 10:00 – 20:00

 • 27 – 30 grudnia 2016 w godz. 10:00 – 20:00

 • 31 grudnia 2016 w godz. 10:00 – 15:00

 • 1 stycznia 2017 w godz. 15:00 – 20:00.

W dniach 26-31 grudnia 2016 oraz w okresie ferii zimowych tj. 16-29 stycznia 2017 dla uczniów Zespołu Szkól w Łebie WSTĘP WOLNY.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie

 1. Właścicielem obiektu „Mobilne rolkowisko – lodowisko” jest Gmina Łeba.
 2. Zarządcą obiektu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie.
 3. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z poniższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 4. Lodowisko jest ogólnodostępne codziennie w godzinach 10.00 – 20.00. W przypadku dni świątecznych Zarządca obiektu ustala oddzielny harmonogram korzystania z lodowiska i udostępnia na terenie obiektu.
 5. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo zmiany terminów udostępniania obiektu w każdym czasie.
 6. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.
 7. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 50 osób.
 8. Na tafli lodowiska obowiązuje jazda w jednym kierunku według komunikatów głosowych obsługi lodowiska.
 9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do wykupienia w kasie biletu wstępu według ceny ustalonej odrębnym zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej.
 10. Dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje prawo nabycia biletu ulgowego tylko za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Ulga obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
 11. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z pomocy łyżwiarskiej „Pingwin” w obecności osoby dorosłej po wykupieniu biletu za wypożyczenie chodzika oraz zapoznaniu się z instrukcją korzystania z pomocy łyżwiarskiej „Pingwin”.
 12. Za pozostawione bez opieki przedmioty w na terenie lodowiska Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność oraz bezwzględnie w kasku ochronnym.
 14. Zaleca się jazdę w czapkach osłaniających potylicę, w kaskach oraz nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dzieciom.
 15. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach.
 16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników obsługi lodowiska.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
 18. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 19. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 20. Przed wejściem na taflę lodowiska, osoba korzystająca otrzymuje dokument wpłaty oraz żeton z numerem. Po upływie wykupionego czasu obsługa lodowiska wyczytuje numer z żetonu, a korzystający opuszcza płytę lodowiska.
 21. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach. Dopuszcza się możliwość wpuszczenia przez obsługę lodowiska osoby dorosłej, która sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 7, bez łyżew, ale w obuwiu, które w ocenie obsługi lodowiska nie stanowi zagrożenia dla jakości lodu, jeśli osoba ta nie posiada umiejętności jazdy na łyżwach.
 22. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo zgodnie z harmonogramem treningów. W przypadku organizowania odrębnych imprez sportowo-rekreacyjnych lub zajęć dla grup zorganizowanych Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 23. Rezerwacje dla grup zorganizowanych należy dokonywać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 59 72 73 205.
 24. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z uprawianiem łyżwiarstwa.
 25. Zabrania się korzystania z lodowiska w czasie przerw technicznych oraz w czasie nieujętym w harmonogramie.
 26. Przerwy techniczne ogłasza obsługa lodowiska.
 27. Czas korzystania z lodowiska ulega automatyczne przedłużeniu o czas przerwy technicznej.
 28. Podczas korzystania z płyty lodowiska należy zachować szczególną ostrożność.
 29. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest stosowanie się do poleceń obsługi lodowiska.
 30. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
  • a. jazdy w przeciwnym kierunku do wyznaczonego komunikatem głosowym przez obsługę lodowiska;
  • b. jazdy tyłem;
  • c. urządzania wyścigów,
  • d. niebezpiecznych zabaw,
  • e. jazdy na długich łyżwach (panczenach),
  • f. jazdy z kijami hokejowymi ( nie dotyczy indywidualnych rezerwacji ),
  • g. jazdy z plecakami,
  • h. wnoszenia na tafle lodowiska puszek i butelek z napojami,
  • i. rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami,
  • j. siadania na bandach lodowiska,
  • k. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
  • l. wprowadzania zwierząt,
  • m. palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
  • n. pozostawiania pomocy łyżwiarskiej – chodzika „Pingwin” na tafli lodu bez nadzoru.
 31. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub jakiekolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić obsłudze lodowiska.
 32. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu obsługa lodowiska może zastosować następujące środki:
  • a. zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
  • b. wyprowadzić z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,
  • c. osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminu nie będą wpuszczane na teren obiektu przez cały sezon.