Orlik

UWAGA: OD DNIA 6 LISTOPADA DO ODWOŁANIA OBIEKT NIECZYNNY

Telefon lipiec-sierpień 505 779 865

UWAGA: boiska Orlik nie podlegają rezerwacji. Wyjątek stanowią porozumienia z grupami zorganizowanymi korzystającymi jednocześnie z innych obiektów sportowych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU  „MOJE BOISKO ORLIK  2012”

  1. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
  3. Obiekt czynny jest:
  w okresie od 1 września do 30 listopada oraz

  od 01 marca do  dnia rozpoczęcia wakacji letnich

  w okresie wakacji letnich
  –         poniedziałek – piątek w godz. od 800 do 1400

  z boisk korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz uczestnicy „Zielonych szkół” po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły. Za prawidłowe korzystanie z obiektu odpowiada właściwy dla danej grupy uczniów nauczyciel lub opiekun.

  –         poniedziałek – piątek  w godz.    1500  do 2000

  –         sobota       od 1000   do 2000

  –         niedziela   od 1500   do 2000

  obiekt dostępny dla wszystkich chętnych.

  w każdy dzień tygodnia

  od 1000  do 2100

  czas zarezerwowany dla

  dzieci z Łeby

  od 1500  do 1630

  1. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa – koordynator zajęć, prowadzący rejestr użytkowników oraz koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie.
  2. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje koordynator zajęć.
  3. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  4. Dopuszcza się rezerwację obiektu przez grupy zorganizowane z zachowaniem następujących zasad:
   1. Rezerwacja dla grup zorganizowanych odbywa się w pierwszy dzień tygodnia o godzinie 10:00 na okres od poniedziałku do niedzieli,
   2. Maksymalny czas rezerwacji przez jedną grupę nie może przekroczyć dziewięćdziesięciu minut i obejmuje tylko jedno z boisk.
   3. W przypadku odstąpienia przez grupę od rezerwacji bez powiadomienia obsługi wszystkie kolejne rezerwacje zostają anulowane
   4. Grupa zorganizowana zabezpiecza we własnym zakresie dozór pielęgniarki lub pielęgniarza oraz środki pierwszej pomocy – apteczka.
  5. Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie oraz podlegają odpowiedzialności zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Na terenie kompleksu obowiązuje obuwie sportowe z płaską podeszwą (dopuszcza się obuwie                     z małymi korkami z tworzywa sztucznego).
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem bezwzględnie zakazuje się:
   1. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz stosowania środków odurzających, a także przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
   2. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
   3. wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
   4. wnoszenia i używania na płytach boisk : rowerów, rolek, deskorolek, ,
   5. zaśmiecania
   6. używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne.
  8. Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie koordynatora zajęć zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
  9. Zarządzający nie odpowiada za wypadki i szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

  Załącznik numer 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły im.  A. Mickiewicza w Łebie numer 15/2014 z dnia 12.06.2014 roku

DJI00138-kor

fot. Radosław Czyżewski