Orlik

Informujemy, że z uwagi na prace konserwacyjne ORLIK BĘDZIE NIECZYNNY DO DNIA 15 MAJA (włącznie) z możliwością dalszego przedłużenia wyłączenia.

Telefon lipiec-sierpień 505 779 865

UWAGA: boiska Orlik nie podlegają rezerwacji. Wyjątek stanowią porozumienia z grupami zorganizowanymi korzystającymi jednocześnie z innych obiektów sportowych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU  
„MOJE BOISKO ORLIK  2012”
Obiekt „MOJE BOISKO ORLIK 2012” jest własnością Gminy Miejskiej Łeba. 
Zarządcą obiektu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie.
Przedstawicielem Zarządcy jest animator sportu lub pracownik oddelegowany do pracy na boiskach.
Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
Obiekt czynny jest:
w okresie od 1 września do 30 listopada oraz
od 01 marca do  dnia rozpoczęcia wakacji letnich
Planowane zajęcia szkolne:
poniedziałek – piątek w godz. od 800 do 1400
z boisk korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej oraz uczestnicy „Zielonych szkół” po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły. Za prawidłowe korzystanie z obiektu odpowiada właściwy dla danej grupy uczniów nauczyciel lub opiekun.
Obiekt ogólnodostępny dla wszystkich chętnych:
poniedziałek – piątek  w godz.    1500  do 2000  
sobota       od 1000   do 2000
niedziela   od 1500   do 2000 
w okresie
wakacji letnich
w każdy dzień tygodnia
w godz. 1000   do 2100
czas zarezerwowany dla dzieci z Łeby
w godz. 1500   do 1630
Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa koordynator zajęć, prowadzący rejestr użytkowników oraz koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie.
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje koordynator zajęć w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły.
Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru.
Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt koordynatorowi zajęć.
Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
W okresie wakacji letnich dopuszcza się rezerwację obiektu przez grupy zorganizowane z zachowaniem następujących zasad: rezerwacja dla grup zorganizowanych odbywa się w pierwszy dzień tygodnia o godzinie 10:00 na okres od poniedziałku do niedzieli,
maksymalny czas rezerwacji przez jedną grupę nie może przekroczyć dziewięćdziesięciu minut i obejmuje tylko jedno z boisk;
w przypadku odstąpienia przez grupę od rezerwacji bez powiadomienia obsługi wszystkie kolejne rezerwacje zostają anulowane
grupa zorganizowana zabezpiecza we własnym zakresie dozór pielęgniarki lub pielęgniarza oraz środki pierwszej pomocy – apteczka.
Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie oraz podlegają odpowiedzialności zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na terenie kompleksu obowiązuje obuwie sportowe z płaską podeszwą (na boisku ze sztuczną trawą dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego tzw. turfy).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem bezwzględnie zakazuje się: spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz stosowania środków odurzających, a także przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
stosowania obuwia na wysokich i metalowych korkach;
niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
wchodzenia na urządzenia sportowe, w tym wieszania się na koszach oraz wchodzenia na ogrodzenie;
wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
wnoszenia i używania na płytach boisk: rowerów, rolek, deskorolek, ,
zaśmiecania
używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne.
Korzystanie z szatni: chęć skorzystania z szatni należy zgłosić koordynatorowi zajęć;
korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość;
po wejściu do szatni uczestnicy zajęć są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki koordynatorowi zajęć;
zabrania się: zaśmiecania szatni;
palenia papierosów lub innych wyrobów tytoniowych;
spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających.
obsługa boisk nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie koordynatora zajęć zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
Zarządzający nie odpowiada za wypadki i szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.