Doradztwo zawodowe

I. DORADZTWO ZAWODOWE – INFORMACJE

Poniżej prezentujemy propozycje materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z uczniami lub indywidulanie przez uczniów.

Wybór zawodu lub dalszej ścieżki edukacyjnej jest ważną decyzją. Uczniowie nie powinni wybierać zawodu lub szkoły bez gruntownej analizy samego siebie. Do określenia swojej przyszłości zawodowej, czy edukacyjnej lub zmiany w życiu zawodowym można wykorzystać następujące pytania:

  • Kim jestem?
  • Co lubię?
  • Co potrzebuję?
 • Czego pragnę?

SPRAWDŹ I WYKORZYSTAJ!

  • testy predyspozycji
  • filmy
 • gry

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

http://scholaris.pl/resources/zasoby/query/%22doradztwo+zawodowe%22

http://www.sdsiz.com.pl/zasobnik

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/publikacje

http://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

http://www.klockikariery.ore.hm.pl

POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ

Plik pdf. Doradztwo-zawodowe-dla-rodzicow-pdf

AKTY PRAWNE

Wybrane regulacje prawne dot. doradztwa edukacyjno-zawodowego:

1. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

Zapisy dotyczące zadań szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego możemy znaleźć w następujących aktach prawnych:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Na mocy ustawy o systemie oświaty system oświaty zapewnia między innymi przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
System oświaty zapewnia w szczególności: (Art. 1.)
(…)
14. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
15. warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

2. PRAWO OŚWIATOWE

ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

3. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

4. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn.zm.).

Szczegółowe informacje o  rekrutacji do szkół średnich znajdują się na:

www.cech.lebork.pl

pcrr.lebork@wp.pl

tel. 59 8621 856

www.facebook.com/cechlebork.

 

Opracowanie: M. Kietlińska-Antoniewicz i E. Bas