Doradztwo zawodowe

I. DORADZTWO ZAWODOWE – INFORMACJE

Poniżej prezentujemy propozycje materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z uczniami lub indywidulanie przez uczniów.

Wybór zawodu lub dalszej ścieżki edukacyjnej jest ważną decyzją. Uczniowie nie powinni wybierać zawodu lub szkoły bez gruntownej analizy samego siebie. Do określenia swojej przyszłości zawodowej, czy edukacyjnej lub zmiany w życiu zawodowym można wykorzystać następujące pytania:

  • Kim jestem?
  • Co lubię?
  • Co potrzebuję?
  • Czego pragnę?

SPRAWDŹ I WYKORZYSTAJ!

  • testy predyspozycji
  • filmy
  • gry

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

http://scholaris.pl/resources/zasoby/query/%22doradztwo+zawodowe%22

http://www.sdsiz.com.pl/zasobnik

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/publikacje

http://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

http://www.klockikariery.ore.hm.pl

POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ

Plik pdf. Doradztwo-zawodowe-dla-rodzicow-pdf

AKTY PRAWNE

Wybrane regulacje prawne dot. doradztwa edukacyjno-zawodowego:

1. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

Zapisy dotyczące zadań szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego możemy znaleźć w następujących aktach prawnych:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Na mocy ustawy o systemie oświaty system oświaty zapewnia między innymi przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
System oświaty zapewnia w szczególności: (Art. 1.)
(…)
14. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
15. warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

2. PRAWO OŚWIATOWE

ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

3. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

4. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn.zm.).

PLAN REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN REKRUTACJI – PDF

II. DORADZTWO ZAWODOWE – WYDARZENIA

DORADZTWO ZAWODOWE (22.02.2018)

W dniu 22 lutego 2018r.  rodzice uczniów klas VII oraz II i III gimnazjum spotkali się z p. Bożeną Murawską – Konsultantem Powiatowym  z zakresu doradztwa zawodowego.

Przybyłym rodzicom przedstawiono założenia i zakres działania programu doradztwa. W czasie prezentacji rodzice mogli zobaczyć wyniki analizy ankiety dotyczącej wyboru przyszłej szkoły i zawodu, z której wynikało, że predyspozycje, zdolności, zainteresowania dzieci nie zawsze są zgodne z aspiracjami rodziców, stąd ważna jest pomoc doradcy zawodowego. Rodzice, którzy chcą zdiagnozować dziecko mogą zgłosić się do PPP w Lęborku (druki zgłoszenia dostępne w szkole u pedagoga lub doradcy).

Na zakończenie spotkania przedstawiono rodzicom plan rekrutacji do klasy I szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego (załącznik w zakładce – Uczniowie).

Wszelkie informacje dla rodziców znajdują się na stronie głównej szkoły w zakładce – Uczniowie.

HANDEL LUDŹMI (12.02.2018)

12 lutego w ramach doradztwa zawodowego i profilaktyki odbyło się spotkanie z panią Bożeną Murawską – doradcą zawodowym i konsultantem powiatowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, która przedstawiła uczniom klas III gimnazjum temat: ,,Handlu ludźmi” – jako zagrożenia, ukazując mechanizm działania, werbunku do pracy oraz gdzie szukać pomocy.   

Uczniowie w niewielkim procencie mają wiedzę w tym zakresie, pomimo kampanii społecznościowych w telewizji i Internecie. Dla osób potrzebujących pomocy lub poszukujących informacji: tel. 226280120 i www.handelludźmi.eu.

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (5.01.2018)

5 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie z Bożeną Murawską – doradcą zawodowym i konsultantem powiatowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Lęborka. Pani konsultant przedstawiła uczniom kl. VII zakres swojej pracy jako doradcy zawodowego. Omówiła, czym jest doradztwo zawodowe. Przypomniała, że z pomocy poradni może korzystać każdy uczeń, rodzic, nauczyciel potrzebujący wsparcia. Uczeń, aby dobrze wybrać szkołę, zawód, powinien określić swoje zainteresowania i umiejętności, a następnie zaplanować własną ścieżkę kariery.

WYBIERZ ZAWÓD, KTÓRY LUBISZ… (29.11.2017)

Jak każdego roku, zanim trzecioklasiści podejmą decyzję, gdzie będą kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum, uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami okolicznych szkół ponadgimnazjalnych.

29 listopada klasy trzecie uczestniczyły w spotkaniu zawodoznawczym w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku pod opieką nauczycieli Marzeny Kietlińskiej-Antoniewicz,  Marty Kajnowskiej i Leszka Fica. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z kierunkami kształcenia na rok szkolny 2018/2019.

Gimnazjaliści, którzy decydują się na naukę w tej szkole, mają do wyboru kształcenie w technikum lub w szkole branżowej z możliwością praktyki w wybranym zawodzie.

Poniżej prezentujemy ofertę kierunków kształcenia:

Technikum (4 lata): technik logistyk – profil wojskowy, technik budownictwa – profil inżynieryjno – wojskowy,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Branżowa Szkoła I Stopnia ( 3 lata): monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, stolarz, sprzedawca, kucharz, fryzjer, krawiec – profil produkcji i projektowania odzieży, wielozawodowa (piekarz, cukiernik, fotograf, dekarz, kamieniarz, obuwnik, szklarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, kominiarz, …).

Ze szkoły trzecioklasiści udali się do warsztatów szkolnych, gdzie zobaczyli praktyczną stronę zawodów. W sali obróbki drewna i stali – praktykanci zaprezentowali wyroby swojej pracy. Kierownik warsztatów Zbysław Etmański pokazał uczniom park maszyn od manualnych (dla nas archaicznych) po nowoczesne maszyny NCS. Bezpośrednie doświadczenie w pracowniach pozwoliło gimnazjalistom zobaczyć miejsce nauki w określonym zawodzie.

Opracowanie: M. Kietlińska-Antoniewicz i E. Bas