Komunikat Dyrektora szkoły z dnia 25.10.2020r

Komunikat Dyrektora szkoły z dnia 25.10.2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania publicznych szkół podstawowych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor szkoły informuje o podjętych działaniach i organizacji pracy szkoły w okresie od 24.10.2020 do 8.11.2020:

1.       Oddziały przedszkolne – organizacja pracy Oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian na dotychczasowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego oraz z uwzględnieniem ograniczenia dostępności dla dzieci, których rodzice mogą świadczyć sprawowanie opieki. Zajęcia w „zerówce” odbywają się dla wszystkich wychowanków w godzinach od 8.00 do godziny 12.30.

2.       Klasy I-III – organizacja pracy w klasach I-III pozostaje bez zmian na dotychczasowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego z uwzględnieniem przeniesienia klasy III B do klasopracowni nr 6

3.       Klasy IV-VIII – organizacja pracy w klasach IV-VIII ulega zmianie – zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie edukacji zdalnej wg. zasad obowiązujących w szkole:

1)      Zajęcia dydaktyczne odbywają się według tygodniowego planu zajęć z wykorzystaniem Platformy Google Suite i NUADU

2)      Jednostka lekcyjna trwa 45 min z czego 15 min nauczyciel przeznacza na konsultacje indywidualne.

3)      Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Classroomach z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji aplikacji Meet.

4)      W przypadku zajęć z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych zaleca się taką organizację zajęć aby czas spędzony przed komputerem przez ucznia nie był dłuższy jak 30 min. Rekomenduje się rozwiązania do pracy indywidualnej , aktywizującej ucznia do podejmowanych działań w zakresie prac długoterminowych.

5)      W przypadku zajęć z języka obcego rekomenduje się zastosowanie wykładu z użyciem narzędzi do wideokonferencji – Meet w celu doskonalenia kompetencji komunikacyjnych.

6)      Pomoc PPP udzielana jest wg. zasad:

 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są realizowane w formie zdalnej poprzez aplikację Classroom ( 30 min.) i wideokonferencję – Meet ( 15 min. )

 – zajęcia rewalidacyjne są realizowane w formie stacjonarnej bądź zdalnej za pośrednictwem aplikacji Formularza i wideokonferencji – Meet, w zależności od ustaleń z opiekunem prawnym ucznia

 – zindywidualizowana ścieżka rozwoju ucznia wspomaganie rozwoju ucznia odbywa się w formie stacjonarnej bądź zdalnej za pośrednictwem aplikacji Formularza i wideokonferencji – Meet, w zależności od ustaleń z opiekunem prawnym ucznia

 – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizacji nauczania zdalnego w warunkach domowych, decyzję o zorganizowaniu nauki w szkole podejmuje, Dyrektor szkoły na wniosek złożony przez prawnego opiekuna ( dotyczy wyłącznie uczniów z orzeczeniem PPP/opinią o stopniu niepełnosprawności – niedosłuch, niedowidzenie ), niedostosowanych społecznie.

Link do wniosku: https://forms.gle/5EBoM3WV1ESfKLnb9

7)      Konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się zgodnie z kalendarzem i harmonogramem konsultacji:

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19tcmZ0OGlvbmt0MTY4aTZwYmVsY2FsODM5c0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t

Kalendarz konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Jeżeli nie możecie Państwo otworzyć linku do kalendarza, w tym miejscu prosimy o skorzystanie ze strony internetowej szkoły.

8)      Dożywianie uczniów pozostaje bez zmian i dotyczy uczniów pozostających w systemie kształcenia stacjonarnego bez możliwości wydawania posiłków dla uczniów uczących się w trybie zdalnym. Rozliczenie tytułem nadpłaty za miesiąc październik zostanie uregulowane w najbliższym miesiącu po powrocie uczniów do szkoły przed zakończeniem roku kalendarzowego – 2020

9)      Świetlica – opieką świetlicową zostają objęci wyłącznie uczniowie klas I-III, których rodzice ze względu na pracę nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu oraz uczniowie dowożeni do szkoły. Pozostali uczniowie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych pozostają w obowiązku przemieszczania się do szkoły pod opieką osób dorosłych.

10)   Zajęcia pozalekcyjne – ze względu na brak jednoznacznych unormowań prawnych w tym zakresie stosowną decyzję o realizacji zajęć podejmuje nauczyciel prowadzący i opiekun prawny ucznia. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zapewnienie opieki osoby dorosłej w drodze do szkoły w godzinach od 8.00 do 16.00. W celu udziału uczniów w zajęciach zaakceptowanych przez nauczycieli prowadzących obowiązuje złożenie deklaracji woli udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Wola realizacji zajęć pozalekcyjnych dotyczy wyłącznie uczniów, którzy będą kontynuować zajęcia nie zaś nowo zapisanych. Do zajęć zostaną dopuszczeni wyłącznie uczniowie, których rodzice złożą wypełnioną deklarację.

Link do deklaracji: https://forms.gle/fKDoP4zxKqAyh5na8

11)   Zajęcia nauki i doskonalenia pływania – ze względu na brak jednoznacznych unormowań prawnych w tym zakresie po akceptacji osób prowadzących zajęcia odbywają się na dotychczasowych zasadach. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zapewnienie opieki osoby dorosłej w drodze do szkoły/basen w godzinach od 8.00 do 16.00. W celu udziału uczniów w zajęciach zaakceptowanych przez nauczycieli prowadzących obowiązuje złożenie deklaracji woli udziału uczniów w zajęciach nauki/doskonalenia pływania. Wola realizacji zajęć pozalekcyjnych dotyczy wyłącznie uczniów, którzy będą kontynuować zajęcia nie zaś nowo zapisanych. Do zajęć zostaną dopuszczeni wyłącznie uczniowie, których rodzice złożą wypełnioną deklarację.

Link do deklaracji: https://forms.gle/FuMAmJYNdkTv5gnh9

Powyższa organizacja zajęć obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie od dnia 26.10.2020r.