Zajęcia z nauki pływania

Zgłoszenia na zajęcia nauki pływania
Ruszają zapisy na zajęcia pozalekcyjne nauki pływania prowadzonych na basenie Hotelu Łeba w ramach programu „ Potrafię pływać – czuję się bezpieczniej” finansowanego ze środków KRPA w Łebie.
Zajęcia odbywać się będą w okresie od 3 października  do 21 grudnia 2017r. oraz w II semestrze w miesiącach luty-kwiecień 2017r.
Rekrutacja uczestników na zajęcia będzie prowadzona w dniu 28.09.2017r. w godzinach od 16.00-17.00 ( stanowisko na holu szkolnym  przy wejściu do szkoły ) oraz w dniu 29.09.2017r. w godzinach 8.00-14.00 w sekretariacie szkoły. Zajęcia skierowane są dla uczniów chętnych z klas III, IV, V, VI szkoły podstawowej i odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem.
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BASENIE W RAMACH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH III-VI SP

 

TERMIN: 03.10.2017 – 20.12.2017 WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

LP KLASA

ZBIÓRKA

HOL BASENU

PRZYGOTOWANIE

BASEN

PRZYGOTOWANIE

ZBIÓRKA

HOL BASENU

PRZEJAZD

LICZBA

UCZNIÓW

1 III A,B,C

 

15.45

15.45-16.00

16.00-16.45

16.45-17.00

17.00

 

15
2 IV A,B,C

 

16.45

16.45-17.00

17.00-17.45

17.45-18.00

18.00

 

15
3 V-VIA,B

 

17.45

17.45-18.00

18.00-18.45

18.45-19.00

19.00

 

15

 

Prowadzącym zajęcia będzie instruktor nauki pływania Pan Jakub Guzik.

W celu zapisania ucznia na zajęcia niezbędne będzie złożenie do sekretariatu szkoły do dnia 29.09.2017r. wypełnionej deklaracji pisemnej według załączonego wzoru. Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy – roczniki klas. Rodzic składając deklarację dokonuje wpisania ucznia do danej grupy na jeden cykl. O przyjęciu decyduje kolejność złożonych deklaracji.

Wzór deklaracji jak poniżej:

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZNIA W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH NA BASENIE

Zgłaszam udział ucznia ……………………………………………klasy…..…w zajęciach nauki pływania .

Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia opieki związanej z dowozem i odwozem dziecka na miejscu odbywania zajęć oraz zapoznany zostałem z treścią Regulaminu.

 

Oświadczam, że brak jest przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach prowadzonych a basenie.

Data……………………..                                                         Czytelny Podpis……………………..

 

Dane kontaktowe Rodziców/Opiekuna prawnego:

……………………………………………………..

/imię i nazwisko/

……………………………………………………..

/adres zamieszkania/

……………………………………………………..

/numery telefonów kontaktowych/

 

 Treść Regulaminu:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA REALIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ŁEBIE W RAMACH PROGRAMU

„ Potrafię pływać – czuję się bezpieczniej” finansowanego ze środków KRPA w Łebie.

 

1. Regulamin dotyczy zasad korzystania z nauki pływania dla Szkoły Podstawowej w Łebie w ramach programu „ Potrafię pływać – czuję się bezpieczniej” finansowanego ze środków KRPA.

2. Z zajęć grupowych mają prawo korzystać uczniowie klas III, IV, V, VI szkoły podstawowej w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz uczniowie klas VII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych klas II ,III w ramach zajęć  z wychowania fizycznego.

3. Zajęcia odbywają się w okresie od października do kwietnia zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

4. Godziny zajęć są ustalone odgórnie, nauczyciel lub opiekun grupy zobowiązany  jest do zadbania o punktualne przybycie na zajęcia.

5. Maksymalna liczebność grupy przypadająca na jednego instruktora to 15 osób.

6. Dopuszcza się prowadzenie zajęć nauki pływania przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA, RODZICA LUB OPIEKUNA

1. Uczestnicy zobowiązani są posiadać strój pływacki (dziewczynki strój jednoczęściowy, chłopcy slipki), czepki, klapki, okularki do pływania.

2. Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu korzystania z basenu hotelowego Hotelu Łeba.

3. Podczas zajęć nauki pływania uczniowie znajdują się pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego bądź instruktora prowadzącego  i są zobowiązani do dostosowania się do jego poleceń.

4. Osoby nie biorące udziału w zajęciach zobowiązane są do posiadania stroju sportowego  na zmianę (koszulka i spodenki, klapki), a także zobowiązani są do przebywania  wraz z opiekunem na hali (niecce) basenowej.

5. Członkowie grupy szkolnej mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, nauczycielowi lub opiekunowi grupy i regulaminom Hotelu Łeba.

 

OBOWIĄZKI INSTRUKTORA, NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. Za grupę uczniów odpowiada opiekun prowadzący zajęcia, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci wraz z ratownikiem WOPR na hali basenowej.

2. W przypadku nieobecności grupy opiekun zobowiązany jest poinformować o tym zdarzeniu recepcjonistę hotelu, a w następnym dniu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebie.

3. Nieobecność nie zgłoszona traktowana jest jak odbyte zajęcia.

4. Opłaty za pobyt na basenie oraz naukę pływania ponosi Szkoła Podstawowa w Łebie.

5. Opiekun prowadzący zajęcia  zobowiązany jest do zmiany stroju na sportowy (koszulka, spodenki) oraz posiadanie klapek.

6. Grupy bez opiekuna prowadzącego zajęcia nie będą wpuszczone na teren basenu Hotelu Łeba.

7. Opiekun grupy zobowiązany jest do stosowania się do poleceń ratownika pełniącego dyżur oraz personelu pływalni.

8. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

-sprawowanie opieki podczas przejazdu uczniów gimnazjum w ramach zajęć z wychowania fizycznego,

-przeprowadzenie grupy gimnazjalistów do holu głównego Hotelu Łeba i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,

-odbiór uczniów szkoły podstawowej w holu głównym Hotelu Łeba od rodziców / opiekunów prawnych, sprawdzenie obecności,

-załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków z kluczami dla członków grupy,

-pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,

-pouczenie grupy o bezwzględnym zakazie biegania po korytarzach prowadzących  do płyty basenu oraz wokół niecek basenowych,

-wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,

-przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,

-wyprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy,

-zgłoszenie ratownikowi WOPR liczebności grupy przed rozpoczęciem zajęć,

-kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na pływalni oraz w trakcie trwania zajęć,

-wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub rekreacyjnego po zakończeniu zajęć,

-po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,

-sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,

-dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,

-zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w recepcji Hotelu Łeba,

-wyprowadzenie grupy uczniów gimnazjum z holu głównego Hotelu Łeba,

-przekazanie uczniów szkoły podstawowej rodzicom / prawnym opiekunom,

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor szkoły

Maciej Barański

 

 

 

Załączniki:

1.  HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BASENIE W RAMACH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KLASY I-VI. 

2.    Harmonogram basenu VII SP-III G

3. Basen deklaracja udziału

4.Regulamin