Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej