Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu